کارمای نیک

سلام دوستان امروز یه مطلب جدید برام فرستاده شده بود که خالی از لطف نیست شما هم اونو بخونید

این مطلب، نوشتهای کوتاه و در عینحال جذاب است که دالایی لاما برای سال 2008 تنظیم کرده است. بخوانید و سرخوشگردید.
 
خواندن واندیشیدن دراین مطلب بیشتر از یکی دو دقیقه وقت نمی
گیرد. این پیام را وانگذارید.

 

1-  به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ ودستاوردهای عظیم، به
خطرکردنها و ریسکهای بزرگ محتاجاند.

2-   وقتی چیزی را از دستدادی، درس گرفتن از آن را از دستنده
.

3- این سه میم را از هموارهدنبال کن
:
* محبت و احترام بهخود را
* محبت به همگان را 

* مسؤولیتپذیریدر برابر کارهایی که کردهای

4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی، گاه اقبالیبزرگ است.

5- اگر میخواهی قواعد بازی
 را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.

6- به خاطر یک مشاجره‎ی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.

7-  وقتی دانستی که خطاییمرتکب شدهای، گامهایی را پیاپیبرای جبران آن خطا بردار
.

8-  بخشی از هر روز خود را به
 تنهایی گذران.

9-  چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزشهای خود را بهسادگی در برابر آنها فرومگذار.

10-  به خاطر داشته باش که گاهسکوت بهترین پاسخ است.

11-  شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیشتر عمر کردی، با یادآوری
 زندگیخویش دوباره شادی را تجربه کنی.

12-  زیرساخت زندگی شما، وجود
جوی از محبت و عشق در محیط خانه وخانواده است.

13-  در مواقعی که با محبوبخویش ماجرا میکنی و از او گلهداری،تنها به موضوعات کنونی بپرداز وسراغی از گلایههای قدیم نگیر.

14-   دانش خود را با دیگران درمیان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.

15-  با دنیا و زندگیِ زمینی برسر مهر باش
.

16-  سالی یک بار به جایی برو کهتا کنون هرگز نرفتهای.

17-  بدان که بهترین ارتباط، آناست که عشق شما به هم، از نیاز شما

بههم سبقت گیرد.

18-  وقتی می خواهی موفقیت خودرا ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دستدادهای که چنین موفقیتی را به دست آوردهای.

19-  در عشق و آشپزی، جسورانه
دل را به دریا بزن

.

/ 1 نظر / 13 بازدید